مقررات آموزشي  دوره های کارداني و کارشناسي ناپیوسته
دانشگاه جامع علمي  کاربردی (معاونت آموزشي -اداره کل خدمات آموزشي )


 

مقدمه
رشد روزافزون پیشرفتهای علمی در جهان امروز همراه با تحولات شگرف صورت گرفته در آن،ضرورت توجه به برنامه ریزی دقیق، اساسی و منطبق با واقعیت های موجود و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش روشن ساخته است. در افق این چشمانداز، جامعه
ایرانی دارای ویژگیهایی است که بخش مهمی از آن در قلمروی سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد. دانشگاه جامع علمی کاربردی یکی از دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که با هدف ارتقاء و انتقال دانش، کار و فناوری، به هنگام کردن مهارت های شغلی و افزایش مستمر و فزاینده بهرهوری در تمامی سطوح تحصیلی مهارت و فناوری در سال 37 ، تأسیس گردید و در حال حاضر بر اساس آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری مصوب 0731 سنجش و پذیرش دانشجویان را در مقاطع آموزش عالی مهارت و فناوری مطابق با مصوبات شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی  کاربردی، نظام آموزش عالی مهارت و فناوری و قوانین پذیرش در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام میدهد. براساس اسناد بالادستی به ویژه سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در حوزه امور علم، فناوری و نوآوری در خصوص توجه جدی به افزایش سهم آموزشهای
مهارتی در نظام آموزش کشور و آخرین آییننامههای آموزشی، در حوزه نظام آموزشی مهارت و فناوری و آییننامه آموزشی دورههای تحصیلی کاردانی و کارشناسی )پیوسته و ناپیوسته( وزارت 33 مبنی بر کیفیسازی برنامهها به /17/ 2 مورخ 10 / علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 97133 خصوص ارتقای شاخصهای کیفی رشتههای تحصیلی، این معاونت را برآن داشت که نسبت به تهیه و تدوین مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشگاه اقدام نماید.
در مجموعه حاضر سعی شده ضمن رعایت تمامی مقررات آموزشی و آیین نامه ها، با توجه به نظام آموزش عالی مهارت و فناوری و دورههای آموزشی دانشگاه جامع علمی  کاربردی، بومی سازی صورت پذیرفته و ساختار و محتوای آن به شیوهای جدید برای بهرهمندی آسان تهیه گردد.
لازم به ذکر است که مجموعه مقررات آموزشی حاضر در سامانه آموزشی دانشگاه نیز پیادهسازی شده است تا مراکز آموزشی و واحدهای استانی بتوانند با بهرهبرداری از سامانه مذکور، خدمات آموزشی سریع و با کیفیت بالا به دانشجویان ارایه نمایند. لذا اجرای دقیق مفاد آن از وظایف مدیران اجرایی و شورای آموزشی مراکز بوده و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده شورای آموزشی و موارد خاص واحد استان میباشد.

هدف
با توجه به گسترش، تعدد و پراکندگی جغرافیایی موسسات و مراکز آموزش علمی کاربردی، لزوم ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات آموزشی بیش از پیش احساس می شود.
در این راستا دانشگاه جامع علمی کاربردی برای افزایش دقت و سرعت تصمیم گیری های مربوط به اجرای مفاد آیین نامه آموزشی و به منظور دسترسی آسان و شفاف مراکز،مدرسان و دانشجویان به ضوابط خدمات و تصمیمات اتخاذ شده، اقدام به تهیه شیوهنامه آموزشی یکپارچه نموده است.
امید است بهرهمندی از مجموعه حاضر در راستای ارایه خدمات آموزشی مطلوب واحدهای استانی و مراکز آموزشی تحت پوشش را در رسیدن به اهداف متعالی نظام علمی کاربردی یاری نماید.

 

 

 

 

* جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مقررات آموزشی روی آیکن پایین کلیک نمایید .

 

 

توضیحات فرم نظرات